Euro Toques Polska - Statut

Statut Stowarzyszenia Euro-Toques Polska

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Euro-Toques - Polska, zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Szanuje indywidualne prawo do własnych przekonań i poglądów poszczególnych członków Stowarzyszenia .

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, także wówczas gdy są pracownikami stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 7

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

1. reprezentowanie interesów zawodowych zrzeszonych członków Stowarzyszenia w całej Europie,
2. popieranie sztuki kulinarnej,
3. poszanowanie i kultywowanie różnorodnych narodowych i regionalnych tradycji kulinarnych Europy,
4. uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych członków,
5. rozwijanie i kształtowanie wzorców racjonalnego i zdrowego żywienia w społeczeństwie w oparciu o jakość stosowanych produktów,
6. obrona żywności naturalnej i tradycyjnych receptur,
7. ochrona produktów regionalnych,
8. propagowanie i ochrona różnorodności europejskiego dziedzictwa kulinarnego.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie i przeprowadzanie pokazów, wystaw, konkursów,
2. udział członków w pokazach, wystawach i konkursach regionalnych, krajowych i międzynarodowych,
3. rozwijanie wszelkich form samokształcenia,
4. pozyskiwanie informacji o światowych i europejskich tendencjach sztuki kulinarnej oraz wiedzy w zakresie norm żywienia, a także najnowszych urządzeniach i maszynach gastronomicznych,
5. organizowanie spotkań koleżeńskich,
6. dążenie do zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu kucharzy,
7. współpracowanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
8. popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kucharzy, kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków,
9. obronę interesów zawodowych,
10. współpracę z Parlamentem Europejskim i jego organami zajmującymi się żywnością, zdrowiem, edukacją i ochroną konsumentów, a także Komitetem Regionów Europy.
11. współpracę z Radą Ministrów i innymi instytucjami działającymi na terenie kraju w zakresie żywienia, zdrowia, edukacji i ochrony konsumentów,
12. stosowanie w codziennej działalności zawodowej przez członków Stowarzyszenia kodeksu honorowego.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.


§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.


§ 12


Członkiem zwyczajnym może być: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, a także cudzoziemiec mający stałe zameldowanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, identyfikujący się ze statutowymi celami Stowarzyszenia.

Każdy kandydat na członka zwyczajnego Stowarzyszenia podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu, które przeprowadza komisja weryfikacyjna do spraw członkostwa.

O przyjęciu danej osoby w poczet członków Zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, po rekomendacji co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i pozytywnej opinii Komisji Weryfikacyjnej do Spraw Członkostwa na podstawie pisemnej deklaracji i oświadczenia kandydata.

Od negatywnego stanowiska w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia zainteresowanemu nie przysługuje prawo zaskarżenia tej uchwały do Walnego Zebrania Członków.

Członek władz stowarzyszenia, który na skutek zmiany miejsca pracy uzyskuje status pracownika ( wszedł w jakikolwiek stosunek zatrudnienia przewidziany w Kodeksie Pracy ) w firmie wspierającej, sponsorującej lub członka wspierającego, traci prawo do zasiadania we władzach Stowarzyszenia.

§ 13

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.

O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust. 1.

§ 14

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 15

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

§ 16

Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu.

§ 17

Członek zwyczajny ma prawo:

1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, (czynne i bierne prawo wyborcze),
2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp., imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
3. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
4. noszenia odznaki organizacyjnej,
5. zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich.
6. zgłaszania opinii, wniosków, postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
7. współdecydowania o programie działania Stowarzyszenia, poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą.

§ 18

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
4. przestrzegania zasad etyki zawodowej określonych w Kodeksie Honorowym.

§ 19

Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w par. 17 statutu, z wyjątkiem uprawnień określonych w pkt. 1 i 5 par. 17.

Członek honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych władz Stowarzyszenia.

Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.


§ 20

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
c) skreślenia z listy członków z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 3 miesiące, z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,
d) wykluczenia ze Stowarzyszenia w drodze prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wydanego na skutek naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał, regulaminów i etyki lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
e) wykluczenia w drodze prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, wydanego na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego,
f) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władz, która tę godność nadała.


W przypadku określonym w ust. 1 pkt. c) Zarząd a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. d) i e) Sąd Koleżeński zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin złożenia odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie 30 dni od daty ich doręczenia.

Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust. 1 pkt. d),e),f) jest niemożliwe.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna władz

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński,
e) Komisja Weryfikacyjna do Spraw Członkostwa.

W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 1000 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 5 członków zwyczajnych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.

Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 22

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów.

§ 23

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 24

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz dwaj sekretarze, którzy mogą być wybierani z grona biorących udział w Walnym Zebraniu członków zwyczajnych.
4. Członek ustępujący władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.

§ 25

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd :

a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na umotywowane pisemne żądanie, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania określonego w ust. 1 pkt. b) i c).

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków;
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

Zmiana statutu przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności:

a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków;
b) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
2. uchwalenie zmian statutu, przeniesienie siedziby,
3. zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
4. uchwalenie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
5. przyjęcie budżetu (na rok następny) i zatwierdzenie wykonania budżetu (za rok miniony),
6. wybór i odwołanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia,
7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
8. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
9. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
10. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu,
12. podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,
13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
14. powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw,
15. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
16. uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników.

§ 28

Zarząd, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 29

1. W skład Zarządu wchodzi Prezes , dwóch Wiceprezesów, Sekretarz,i Skarbnik oraz dwóch członków Zarządu.
2. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
3. Zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd . Do ważności uchwał Zarządu wystarczy obecność co najmniej 5 członków Zarządu. Uchwały wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

§ 30

1. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników i tworzyć biuro.
2. Biurem kieruje Dyrektor lub w czasie jego nieobecności zastępca Dyrektora.
3. Pracowników określonych w ust. 2 zatrudnia Zarząd Stowarzyszenia.
4. Szczególne zasady działania biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 31

Do zakresu działania Zarządu należy:

a) zwoływanie Walnego Zebrania Członków (delegatów),
b) realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
d) uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności,
e) przygotowanie propozycji budżetu (na rok następny) oraz sprawozdania o wykonaniu budżetu (za rok ubiegły) i przedstawienie do akceptacji na I Walnym Zebraniu Członków każdego roku,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
h) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
i) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia,
j) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu,
k) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,
l) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
m) zawieranie w ramach działalności określonej powyżej umów cywilnoprawnych., które podpisuje w imieniu Stowarzyszenia przynajmniej dwóch członków zarządu
n) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Stowarzyszenia,
o) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków
p) powołanie Komisji lub zespołów dla wykonania konkretnych prac oraz określenie zakresu ich zadań
q) prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

Od uchwał Zarządu w sprawach określonych w ust.1 pkt.f), g), h) przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu - za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§ 32

1. Do rozpracowania poszczególnych problemów ekonomicznych, prawnych lub organizacyjnych związanych z działalnością statutową Stowarzyszenia Zarząd może powoływać na okres swojej kadencji zespoły pomocnicze - komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia poszczególnych prac.
2. Powołane zespoły pomocnicze - komisje problemowe przedkładają Zarządowi sprawozdania ze swojej działalności oraz wnioski.

§ 33

Posiedzenie Zarządu winno być zwołane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania Komisji Rewizyjnej.

§ 34

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§ 35

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 36

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej stowarzyszenia, z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwałami władz. Kontrola ta nie obejmuje zakresu działania Sądu Koleżeńskiego,
b) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
c) prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd , w terminie lub trybie ustalonym w statucie, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,
d) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno się odbyć nie później niż terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (żądania).
e) uchwalenie własnego regulaminu działania,
f) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź każdemu członkowi Zarządu oddzielnie.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 37

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 38

W przypadkach określonych w § 36 ust. 1 pkt. c) Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 39

Sąd Koleżeński jest władzą Stowarzyszenia powołaną do:

1. sprawowania ogólnego nadzoru nad przestrzeganiem statutu, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia,
2. uchwalania regulaminu określającego tryb i zasady działania sądu w Stowarzyszeniu,
3. orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia,
4. rozpatrywania spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
5. rozpatrywania i rozstrzygania sporów pomiędzy członkami a władzą Stowarzyszenia.

§ 40

1. Sąd Koleżeński składa się 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
3. Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 41

1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
2. Podstawę wydania orzeczenia może stanowić wyłącznie całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim.
3. Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego wydane są w formie orzeczenia.
4. Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od powzięcia wiadomości o dopuszczeniu się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym.

§ 42

Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:

1. upomnienia,
2. nagany,
3. zawieszenia w prawach członka na okres od 1 do 12 miesięcy,
4. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 43

Komisja Weryfikacyjna do Spraw Członkostwa

1. Każdy kandydat na członka zwyczajnego Stowarzyszenia obligatoryjnie poddawany jest postępowaniu weryfikacyjnemu, którego sposób określa regulamin Komisji.
2. Komisja Weryfikacyjna do Spraw Członkostwa składa się z nie więcej niż pięciu członków, którzy na pierwszym posiedzeniu Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Członek Komisji określonej w ust. 2 nie może pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia poza Zarządem. Liczba tych członków nie może przekroczyć dwóch osób.
4. Komisja weryfikuje wnioski w składzie co najmniej trzyosobowym.
5. Komisja działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

© COPYRIGHT 2010, EURO-TOQUES POLSKA